Missie en visie

Missie

De missie van Stichting Vredeswetenschappen (SVW) is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar, en onderwijs in, voorwaarden voor vrede, en het voor een breed publiek toegankelijk maken van de resultaten van dit onderzoek en onderwijs. Hierbij stimuleert SVW zo veel mogelijk interdisciplinaire samenwerking.

Visie

SVW stelt zich op het standpunt dat een gezamenlijke inspanning van meerdere actoren in de wereldsamenleving vrede dichterbij kan brengen. SVW ziet de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap als één van die actoren. SVW hanteert een brede definitie van vredeswetenschappen: naast onderzoek naar handhaving van vrede en beëindiging van gewapende conflicten en terrorisme, behoort ook het vinden van strategieën om gewapende conflicten te voorkomen tot het terrein van de vredeswetenschappen. Aangezien conflicten inherent zijn aan samenlevingen, richt SVW zich ook op het constructief omgaan met conflicten. SVW rekent het toepassen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de sociale praxis tot haar aandachtsgebied.

Speerpunten van het beleid van SVW zijn:

  • Instellen van leerstoelen (universiteiten) en lectoraten (hogescholen) die
    gedragen worden door meerdere faculteiten en disciplines, voor onderzoek naar en onderwijs in oorzaken van gewapend conflict en voorwaarden voor vrede.
  • Via analyse van de relatie tussen gewapend conflict en voorwaarden voor vrede kennis opbouwen en bestaande kennis uitbreiden. Op basis daarvan beleid formuleren voor de bevordering van duurzame en rechtvaardige vrede.
  • Interdisciplinaire samenwerking bevorderen om onderzoek en verkregen inzichten op diverse gebieden met elkaar te verbinden.
  • Vernieuwende tendensen in de wetenschap bevorderen die bijdragen aan gecontextualiseerd onderzoek waarbij betrokkenen bij het onderzochte probleem een rol spelen in het onderzoeksproces.
  • Korte lijnen creëren tussen theoretisch gefundeerd onderzoek naar beleid van overheden en non-gouvernementele organisaties en naar beïnvloeding van de sociale praktijk.
  • Ruimte creëren in het onderwijs op universiteiten en hogescholen voor vredesopbouw en onderzoek naar voorwaarden voor vrede, bijvoorbeeld door het aanbieden van collegecycli en keuzevakken en het ontwikkelen van minors in het HBO.

Beloningsbeleid:

Stichting Vredeswetenschappen keert geen beloning uit aan leden van het Bestuur of de Raad van Advies.

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2013
Jaarverslag 2013