Over SVW

Missie

De missie van Stichting Vredeswetenschappen (SVW) is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar, en onderwijs in, voorwaarden voor vrede, en het voor een breed publiek toegankelijk maken van de resultaten van dit onderzoek en onderwijs. Hierbij stimuleert SVW zo veel mogelijk interdisciplinaire samenwerking.

Visie

SVW stelt zich op het standpunt dat een gezamenlijke inspanning van meerdere actoren in de wereldsamenleving vrede dichterbij kan brengen. SVW ziet de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap als één van die actoren. SVW hanteert een brede definitie van vredeswetenschappen: naast onderzoek naar handhaving van vrede en beëindiging van gewapende conflicten en terrorisme, behoort ook het vinden van strategieën om gewapende conflicten te voorkomen tot het terrein van de vredeswetenschappen. Aangezien conflicten inherent zijn aan samenlevingen, richt SVW zich ook op het constructief omgaan met conflicten. SVW rekent het toepassen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de sociale praxis tot haar aandachtsgebied.

Speerpunten van het beleid van SVW zijn:

a. Instellen van leerstoelen (universiteiten) en lectoraten (hogescholen) die
gedragen worden door meerdere faculteiten en disciplines, voor onderzoek naar en onderwijs in oorzaken van gewapend conflict en voorwaarden voor vrede.

b. Via analyse van de relatie tussen gewapend conflict en voorwaarden voor vrede kennis opbouwen en bestaande kennis uitbreiden. Op basis daarvan beleid formuleren voor de bevordering van duurzame en rechtvaardige vrede.

c. Interdisciplinaire samenwerking bevorderen om onderzoek en verkregen inzichten op diverse gebieden met elkaar te verbinden.

d. Vernieuwende tendensen in de wetenschap bevorderen die bijdragen aan gecontextualiseerd onderzoek waarbij betrokkenen bij het onderzochte probleem een rol spelen in het onderzoeksproces.

e. Korte lijnen creëren tussen theoretisch gefundeerd onderzoek naar beleid van overheden en non-gouvernementele organisaties en naar beïnvloeding van de sociale praktijk.

f. Ruimte creëren in het onderwijs op universiteiten en hogescholen voor vredesopbouw en onderzoek naar voorwaarden voor vrede, bijvoorbeeld door het aanbieden van collegecycli en keuzevakken en het ontwikkelen van minors in het HBO.

Bestuur:

Dr. Ruud Welten (voorzitter)
Hoogleraar Filosofie, Erasmus Universiteit Rotterdam, UhD aan de Universiteit Tilburg, en Lector Ethics & Global Citizenship aan Hogeschool Saxion in Deventer.

Dr. Nicolien Montessori (plaatsvervangend voorzitter)
Senior onderzoeker aan het Lectoraat Normatieve Professionalisering van de Hogeschool Utrecht.

Drs. Kees van den Broek (secretaris)
Sociaal geograaf, werkzaam in internationale samenwerking en vraagstukken van vrede en conflict. Voorheen werkzaam bij Min BuZa, VN, Cordaid en PAX, nu werkzaam bij CARE Nederland op politiek werk rond fragiele staten.

Drs. Kees Kingma (penningmeester)
Onafhankelijk specialist in demilitarisering, vredesopbouw en post-conflict ontwikkeling.

Drs. Michel Bravo
Plaatsvervangend Hoofd Juridische en Algemene Zaken en Hoofd Team Strategie en Verbinding, Directie Migratiebeleid, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Rosanne Anholt, MSc
Junior docent Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie en promovendus internationale betrokkenheid in langdurige crises en conflict.

Dr. Sandra Geelhoed

Raad van Advies:

Dr. Jeff Handmaker
Universitairdocent recht, mensenrechten en ontwikkeling aan het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit. Honorary Research Fellow in de faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit van Witwatersrand in Zuid Afrika.

Prof. ir. Thea Hilhorst
Hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw, Wageningen Universiteit.

Prof. Gerd Junne
Emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen, Universiteit van Amsterdam.

Prof. Hans Opschoor
Hoogleraar Milieu- en Ontwikkelingseconomie Institute of Social Studies (ISS) en Vrije Universiteit, Lid Pugwash Nederland.

Drs. Caecilia van Peski
Oprichter van Van Peski Consult, een onafhankelijk internationaal adviesbureau op het gebied van democratisering, verkiezingswaarneming en mensenrechten. Tevens werkzaam voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Drs. Ben Schennink
Gepensioneerd hoofddocent Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse & Management (CICAM) RU Nijmegen, en bestuurslid Interkerkelijk Vredesberaad PAX.

Drs. Coby Schoondergang-Horikx
Doctoraal wijsbegeerte, voormalig lid Eerste Kamer voor GroenLinks. Was als eerste voorzitter van SVW actief tot 2013.

Prof. Nico Schrijver
Hoogleraar Internationaal publiekrecht, Universiteit Leiden en nulhoogleraar International law, Institute of Social Studies (ISS). Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht en lid Commissie Mensenrechten, Adviesraad Internationale Vraagstukken, Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Prof. Lennart Vriens
Emeritus hoogleraar Vredespedagogiek Universiteit Utrecht. Voorzitter Vereniging Pedagogen voor de Vrede.

Beloningsbeleid:

Stichting Vredeswetenschappen keert geen beloning uit aan leden van het Bestuur of de Raad van Advies.

De Jaarrekening 2013 en het Jaarverslag 2013 zijn nu in te zien.