Leerstoel Economics of Conflict and Peace

Aan het ISS is per 1 oktober 2005 de leerstoel “Economics of Conflict and Peace” gevestigd. Bij deze leerstoel (0.3 fte) staan de economische aspecten van vraagstukken op het terrein van de vrede centraal. De leerstoel wordt gesponsord door de ASN Foundation.

Stichting Vredeswetenschappen heeft met ingang van 1 oktober 2005 de heer Dr. Mansoob Murshed benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Leerstoel “Economics of Conflict and Peace” aan het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. De benoeming is voor een periode van vijf jaar en in 2009 verlengd tot en met 2014.

Deze leerstoel is – samen met de V.J. Koningsberger Leerstoel aan de Universiteit Utrecht (UU) – de opmaat naar een door SVW nagestreefd netwerk van leerstoelen die zich bezighouden met vredeswetenschappen. SVW verwacht van de leerstoelhouders een nauwe onderlinge samenwerking.

Waarom is de leerstoel ‘Economics of Conflict and Peace’ gevestigd aan het ISS? SVW wil een sterke, expliciete relatie leggen tussen ontwikkelingsproblematiek en de leerstoel. Veel grootschalige conflicten in de wereld en veel bronnen van structurele onveiligheid zijn verbonden met (gebrek aan) ontwikkeling. In het bijzonder is ontwikkelingseconomie vervlochten met issues op het gebied van conflicten. Even belangrijk is het feit dat ontwikkelingseconomie aan het ISS onderdeel is van een multidisciplinair programma van ontwikkelingsstudies. Reeds decennia lang is dit brede programma op het gebied van ontwikkeling de core business van het ISS; sinds het een internationale postgraduate school voor beleidsgerichte sociale wetenschappen is. De activiteiten van het ISS omvatten: kwaliteitsonderwijs, interdisciplinair onderzoek, advieswerk op het terrein van ontwikkelingsstudies en capaciteitsontwikkeling binnen instituties in non-OECD landen.

Het ISS biedt een breed scala aan opleidingen op MA-, PhD- en Diploma-niveau op de terreinen van economie, sociologie, politiek, overheidsbeleid en -management, governance, gender, werkgelegenheid, bevolking, sociale zekerheid en mensenrechten. ISS is lid van het interuniversitaire post-graduate onderzoeksinstituut voor ontwikkelings-studies in Nederland, genaamd CERES, waarin ISS stafleden een leidende rol spelen. Internationaal is ISS actief in capaciteitsontwikkeling binnen instituties en in netwerken van partners in het Zuiden.

Een tweede reden om voor deze leerstoel het ISS te kiezen, is de participatie van het ISS in een nationaal en internationaal netwerk, waardoor een zekere voorrang wordt verkregen bij toegang tot vele bronnen van ervaring en informatie die, hopelijk, kunnen helpen een werkelijk mondiaal perspectief op het thema Economics of Conflict and Peace tot stand te brengen.

ISS is ook één van de constituerende leden van de Hague Academic Coalition, die haar activiteiten richt op internationaal recht, internationale betrekkingen en internationale ontwikkeling in de context van Den Haag (dat zichzelf presenteert als The International City of Peace and Justice) en de daar gevestigde internationale organisaties. Daarnaast heeft het ISS een formele relatie met de Universiteit Utrecht en werkt samen met academische stafleden daar op terreinen als economie, conflictstudies en mensenrechten. Het ISS is momenteel georganiseerd in vier vakgroepen:

– Economics of Sustainable Development;
– States, Societies and World Development;
– Human Resources and Local Development;
– Rural Development, Environment and Population Studies.

Het ‘thuis’ van de leerstoel ‘Economics of Conflict and Peace’ is de vakgroep: Economics of Sustainable Development. Van de leerstoelhouder wordt echter verwacht dat hij activiteiten op het gebied van conflicten en vrede in brede zin zal stimuleren. De ISS vakgroep Economics of Sustainable Development is gecommitteerd aan de ontwikkelings-economie met een speciale nadruk op armoede, menselijke ontwikkeling en duurzame groei, internationale financiën en aanpassing. Haar research (integraal opgenomen in CERES) beslaat twee thema’s: (i) aanpassing, groei en armoede, en (ii) duurzame menselijke ontwikkeling. De leerstoel ‘Economics of Conflict and Peace’ zal bij deze onderzoeksthema’s aansluiten.

Verlenging leerstoel Economics of Conflict and Peace

De bijzondere leerstoel ‘Economics of Conflict and Peace’ (ECP) aan het ISS werd in oktober 2005 voor vijf jaar  ingesteld met als leerstoelhouder Dr Syed Mansoob Murshed. Per 1 juli 2009 is het Institute of Social Studies (ISS) een faculteit geworden van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De bijzondere leerstoel ECP aan het ISS werd daarbij omgezet in een reguliere leerstoel aan de EUR en de leeropdracht van professor Mansoob Murshed met ingang van 1 november 2009 met 5 jaar verlengd en uitgebreid van 0.3 fte tot 0.5 fte. SVW blijft een financiële bijdrage leveren aan de leerstoel, voor dat doel gesponsord door ASN Foundation.

SVW is verheugd dat de relatie met de leerstoel en ook het curatorium blijven bestaan, en dat het onderzoek naar en onderwijs in de economische voorwaarden voor vrede een vaste plaats hebben gekregen in het reguliere onderwijs aan de EUR, waardoor ook het bereik sterk is vergroot.

This entry was posted in Leerstoelen. Bookmark the permalink.